گروه حقوقی و امور قراردادها

اخبار و اطلاعیه و بخشنامه
خبر
برگزاری تجدید (بار سوم) مناقصه «پیمانکاری امور خدمات مجتمع‌های فرهنگی آموزشی رشد مشهد مقدس/ تنکابن/ نشتارود»
برگزاری مناقصه «خرید ملزومات هتلینگ»
برگزاری تجدید مناقصه «خرید تجهیزات مخابراتی»
برگزاری مناقصه «بازسازی یک باب ساختمان»
برگزاری مناقصه خرید تجهیزات مخابراتی
برگزاری مناقصه پیمانکاری امور خدمات مجتمع‌های فرهنگی آموزشی رشد مشهد مقدس/ تنکابن/ نشتارود
برگزاری مزایده فروش اموال مستهلک و اسقاطی
برگزاری تجدید مناقصه نگهداری‌، به‌روزرسانی، توسعه و پشتیبانی سامانه جامع فروش و توزیع مواد آموزشی
برگزاری مناقصه تأمین سرویس و پشتیبانی سامانه ارسال و دریافت پیامک
برگزاری مناقصه نگهداری‌، به‌روزرسانی، توسعه و پشتیبانی سامانه جامع فروش و توزیع مواد آموزشی
برگزاری تجدید مزایده فروش املاک سازمان
برگزاری مزایده فروش املاک سازمان
برگزاری تجدید مناقصه پشتیبانی فنی، به‏ روزرسانی سیستم‌های نرم‌افزاری و ابزارهای بارگذاری محتوا در شبکه ملی مدارس ایران (رشد)
برگزاری مناقصه پشتیبانی فنی، به ‏روزرسانی سیستم‌های نرم‌افزاری و ابزارهای بارگذاری محتوا در شبکه ملی مدارس ایران (رشد)
تجدید (بار دوم) برگزاری مناقصه‌ «نظافت و پذیرایی»
تجدید برگزاری مناقصه‌های امور خدمات سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
Subscribe to گروه حقوقی و امور قراردادها