ساختار معاونت

ساختار

معاونت توسعه منابع و پشتیبانی:

 • اداره کل امور اداری و پشتیبانی
  • اداره امور اداری
  • اداره امور رفاه و تعاون
  • گروه برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی
  • گروه بهبود و تحول اداری
  • اداره دبیرخانه
  • اداره پشتیبانی
 • مدیریت طرح و برنامه و امور مالی
 • اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
 • گروه حقوقی و امور قراردادها

چارت سازمانی