اخبار تازه

برگزاری تجدید مناقصه خدمات «تأمین سرویس و پشتیبانی سامانه ارسال و دریافت پیامک»

مناقصه خدمات «تأمین سرویس و پشتیبانی سامانه ارسال و دریافت پیامک» تجدید گردید.

گروه حقوقی و امور قراردادها 21 اسفند 1401
برگزاری مناقصه خدمات «نگهداری و پشتیبانی از شبکه‌های محلی، مرکز داده و سرویس‌ها و سیستم‌های شبکه‌ای»

مناقصه خدمات «نگهداری و پشتیبانی از شبکه‌های محلی، مرکز داده و سرویس‌ها و سیستم‌های شبکه‌ای» از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می‌گردد.

گروه حقوقی و امور قراردادها 21 اسفند 1401
برگزاری تجدید مناقصه خدمات «حفاظت اضطراری و مرمت بنای مدرسه تاریخی دارالفنون»

مناقصه خدمات «حفاظت اضطراری و مرمت بنای مدرسه تاریخی دارالفنون» تجدید گردید.

گروه حقوقی و امور قراردادها 21 اسفند 1401
برگزاری تجدید مناقصه خدمات «نگهداری‌، به‌روزرسانی، توسعه و پشتیبانی سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی

مناقصه خدمات «نگهداری‌، به‌روزرسانی، توسعه و پشتیبانی سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی» تجدید گردید.

گروه حقوقی و امور قراردادها 20 اسفند 1401
برگزاری مناقصه خدمات «حفاظت اضطراری و مرمت بنای مدرسه تاریخی دارالفنون»

مناقصه خدمات «حفاظت اضطراری و مرمت بنای مدرسه تاریخی دارالفنون» از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می‌گردد.

گروه حقوقی و امور قراردادها 19 بهمن 1401
برگزاری مناقصه خدمات «نگهداری‌، به‌روزرسانی، توسعه و پشتیبانی سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی»

مناقصه خدمات «نگهداری‌، به‌روزرسانی، توسعه و پشتیبانی سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی» از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می‌گردد.

گروه حقوقی و امور قراردادها 20 دى 1401
برگزاری مناقصه خدمات «تأمین سرویس و پشتیبانی سامانه ارسال و دریافت پیامک»

مناقصه خدمات «تأمین سرویس و پشتیبانی سامانه ارسال و دریافت پیامک» از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می‌گردد.

گروه حقوقی و امور قراردادها 20 دى 1401
برگزاری مناقصه خرید «100دستگاه رایانه All in One»

مناقصه خرید «100 دستگاه رایانه All in One» از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می‌گردد.

گروه حقوقی و امور قراردادها 26 آذر 1401