اخبار تازه

نشست علمی تبیین مفاهیم کلیدی اسناد تحولی باموضوع نقش معلم در دیدگاه برنامه درسی فطرت گرایی توحیدی

نشست علمی تبیین مفاهیم کلیدی اسناد تحولی باموضوع نقش معلم در دیدگاه برنامه درسی فطرت گرایی توحیدی ومبناومعنای تعلیم وتربیت فطرت گرایی توحیدی برگزار گردید.

گروه برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی 22 اسفند 1395
کارگاه آموزشی مدیریت وبرنامه ریزی راهبردی منابع انسانی

کارگاه آموزشی مدیریت وبرنامه ریزی راهبردی منابع انسانی با تآکید بر تامین وتوسعه منابع انسانی ویژه مدیران وکارشناسان اداره کل اموراداری وپشتیبانی واداره کل ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات سازمان در تاریخ 95/12/4 برگزارشد.

گروه برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی 22 اسفند 1395
کارگاه آموزشی بهبود وارتقاء عملکرد ویژه نیروهای محترم خدماتی سازمان

کارگاه آموزشی بهبود وارتقاء عملکرد ویژه نیروهای محترم خدماتی سازمان در تاریخ 95/12/5 برگزارشد.

گروه برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی 22 اسفند 1395
کارگاه آموزشی مدیریت استرس وبهداشت روانی کارکنان

کارگاه آموزشی مدیریت استرس و بهداشت روانی کارکنان باحضور کارشناسان و مدیران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در تاریخ  95/12/2 و 95/12/9 برگزارگردید.

گروه برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی 22 اسفند 1395
شورای برنامه ریزی سازمان پژوهش برگزار شد.

مدیر طرح و برنامه و امور مالی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از برگزاری جلسات بررسی کارشناسانه عملکرد دفاتر مختلف سازمان و تدوین برنامه های سال آینده آنها خبر داد.

معاونت 17 اسفند 1395
اولین جلسه کارگاه آموزشی رهبری تحول در سازمانها

کارگاه آموزشی رهبری تحول سازمانها ویژه معاونین  ادارات کل ،دفاتر وهمچنین روسای ادارات وگروهها ی سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی در تاریخ  95/11/23برگزار گردید.

گروه برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی 27 بهمن 1395
اطلاعیه جذب عضو هیئت علمی

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت تامین بخشی از نیروی انسانی خود، اقدام به جذب عضو هیات علمی از طریق فراخوان مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم نموده است.

واحد اموراعضای هیات علمی 24 بهمن 1395