فراخوان جذب کارشناس پژوهشی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با استناد مصوبه هیأت امنا در نظر دارد برای تکمیل نیروی متخصص در بخش کارشناسی واحدهای مختلف خود، از بین متقاضیان واجد شرایط زیر، تعدادی کارشناس پژوهشی جذب نماید. برای این منظور لازم است متقاضیان جذب، در صورت دارا بودن شرایط، نسبت به ثبت نام براساس نمون برگ ضمیمه و ارسال مدارک مربوطه به نشانی ایمیل m.t.m@roshd.ir، حداکثر تا پایان بهمن ماه 96 اقدام نمایند.

شرایط شرکت در فراخوان:

1. شاغل رسمی در آموزش و پرورش شهر تهران

2. دارا بودن مدرک تحصیلی دکترای تخصصی

3. دارا بودن سابقه خدمت حداکثر 18 سال

4. دارا بودن حداقل سه مقاله علمی پژوهشی

5. دارا بودن رشته تحصیلی مرتبط با آموزش و پرورش ترجیحا علوم تربیتی(کلیه گرایش ها) / اقتصاد / تحقیقات آموزشی/ جامعه شناسی آموزش و پرورش/ روانشناسی تربیتی

از متقاضیان محترم تقاضا می شود اطلاعات مورد نیاز را حتماً مطابق با فرم های نمون برگ ثبت نام و رزومه پیوست ارسال نمایند.

كليدواژه: 
فایل ضمیمه: