کارگاه آموزشی «آینده پژوهی» برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، مهدی جلالی اظهار کرد؛ آینده پژوهی فراتر از پیش بینی است و ادعای پیش گویی هم ندارد؛ به عبارتی بهتر آینده پژوهی هنر شکل دادن به آینده است. بدون شک در آینده نیز شاهد شکوفایی بیشتر و خلق راههای تازه تری خواهیم بود. لذا آنچه مسلم است این است که انسان می تواند آینده را بهتر بسازد.

امام علی علیه السلام در روایتی فرمودند: آن که به استقبال آینده می رود بینا ترین است وآن که به آینده پشت می کند سرانجام سر گردان می ماند. بزرگی می گوید زمانی خواهد آمد که در آن، آیندگان شگفت زده خواهند شد که چرا ما به درک چنین مسائل روشنی راه نیافته ایم، هر گونه پیش بینی واطلاعاتی درباره آینده می تواند برای تصمیم گیری مفید و موثر باشد.

نظام آموزش وپرورش و تعلیم وتربیت یکی از اساسی ترین، محوری ترین واثر گذارترین نهادهای اجتماعی در تحقق توسعه کشور می باشد و سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی به عنوان مغز متفکر این نهاد عظیم توجه به آینده ها را باید پیش از پیش مد نظر قرار دهد وضرورتاً  آینده مدار باشد، نیاز اساسی مدیران، سیاستگذاران و کارشناسان این سازمان به شناخت آینده برای تصمیم سازی و برنامه ریزی و اندیشه دانش آموزان، به عنوان جامعه هدف این نهاد ودر آینده ها و بلند مدت از یک طرف وشتاب جهانی به سوی دانش محوری از طرف دیگر لزوم شناخت دقیق ودرست آینده را ضروری وتاکید می نماید.

گروه برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی اداره کل امور اداری وپشتیبانی با عنایت سیاستهای جدید مدیریت سازمان وضرورت نگاه آینده نگارانه در بین مدیران وکارشناسان سازمان کارگاه آموزشی آینده پژوهی را باهدف تبیین جایگاه واهمیت آینده پژوهی ونقشی که این دانش در بهبود افزایش اثر بخشی فرایند های تصمیم سازی وسیاستهای سازمان، ایفا می کند، طراحی وبرنامه ریزی نموده که به لطف الهی از 16 اردیبهشت ماه با سرفصلهای همچون آشنایی علمی با آینده پژوهی وآینده نگاری – روشهای کمی وکیفی متداول، مطرح در آینده پژوهی، رویکرد های آینده نگاری استراتژیک و سناریو نگاری کار خود را آغاز می نمایدکه از مدیران محترم وکارشناسان عزیز تقاضا داریم که در این کارگاه مشارکت فعال داشته باشند.

نظر دهید