برگزاری کارگاه آموزشی تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها

اولین جلسه کارگاه آموزشی تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها توسط دکتر فرهاد رجبی، با هدف ارتقای سطح مدیران سازمان در زمینه مفاهیم، رویکردها، مدلها و روش های بهبود سیستم ها و روش ها در سالن جلسات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 16 تیرماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در ابتدای این جلسه سیر تحولی مدیریت در طول تاریخ قبل از مدیریت علمی، علمی شدن مدیریت، مدیریت روابط انسانی تا رویکرد سیستمی مدیریت مطالبی مطرح شد. در فرآیند این سیر تحولی، رویکرد سیستمی مدیریتی با مطالعه برتالنفی آغاز شد. در دوره نوین مدیریت سیستم ها اهمیت پیدا کرده است. بالاترین سطح سیستم، سیستم های اجتماعی و اقتصادی و پایین ترین آن سیستم ساعت گونه است. سیستم مجموعه ای از اجزا به هم پیوسته که در تعامل با یکدیگر هدفی را دنبال می کنند. سیستم سه مولفه دارد:  Component یعنی اجزا، characteristic مشخصه، relation  ارتباط.

 در عصر جدید، مدیریت برمبنای سیستم ها قرار دارد. در کارگاه به این موضوع پرداخته میشود که چگونه می توان سیستم را برای مدیریت بهبود دهیم و در نهایت برای بهبود سیستم، مدل عملیاتی مبتنی بر نیازسازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ارائه خواهد شد.

جلسات دوم و سوم کارگاه آموزشی تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها در چهارشنبه 18 و یکشنبه 22 تیرماه ساعت 9 صبح انجام خواهد شد.

نظر دهید