برگزاری دورۀ آموزش ضمن خدمت الکترونیکی با عنوان «حمایت از کالای ایرانی»

 برگزاری دورۀ آموزش ضمن خدمت  الکترونیکی با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» به مدت 16 ساعت که با کد: 99506585  در سامانه اموزش فرهنگیان طراحی شده است.

نظر دهید