برگزاری دوره آموزش تخصصی گزارش نویسی وچکیده نویسی

 برگزاری دوره آموزش تخصصی گزارش نویسی وچکیده نویسی دفتر انتشارات کمک آموزشی وتکنولوژی آموزشی در سالن اجتماعات طبقه هشتم در تاریخ  شنبه  5/10/ 95 بمدت 8 جلسه در روزهای یکشنبه ها  وسه شنبه ها برگزار می شود.

هدف کلی: آموزش مبانی تهیة گزارش (علمی- اداری) و اصول چکیده‌نویسی

هدف‌های ویژه:

تقویت مخاطبان در زمینة نگارش‌گونة گزارش و شناساندن شیوة صحیح این‌گونة نگارشی به آنان، برطرف کردن ضعف‌های نگارشی در حیطة گزارش‌نویسی، آموزش روش‌های چکیده‌نویسی به مثابة پیچیده‌ترین گونة نوشتاری.

اهداف رفتاری:

مخاطب دوره چارچوب منطقی زبانی و سا ختار ظاهری گزارش را بشناسد. لحن نگارش مطلوب این‌گونه را شناسایی کند و بتواند به کار ببرد. با مبانی چکیده‌نویسی آشنا شود و بتواند آن را بشناسد.

سرفصل های آموزش:

مهارت‌های نوشتن
انواع گزارش‌نویسی/ مطبوعاتی- اداری- علمی
مبانی منطقی گزارش‌نویسی
مبانی زبانی گزارش‌نویسی

- مهارت‌های پیچیدة نگارشی

گونة نگارشی چکیده/ چکیده‌نویسی و مبانی آن

- چکیده‌نویسی و نمایه‌سازی