مدیرکل امور اداری و پشتیبانی سازمان پژوهش، منصوب شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در حکم انتصاب آقای حسن مظاهری که قبلا در پست معاون مدیر کل دفتر تالیف انجام وظیفه می نموده، آمده است: نظر به تعهد و شایستگی جناب عالی و با توجه به پیشنهاد معاون محترم توسعه و پشتیبانی سازمان، بدین وسیله به عنوان مدیر کل امور اداری و پشتیبانی منصوب می شوید

نظرات

نظر دهید