راه اندازی حضور وغیاب تحت وب سازمان

در راستای توسعه خدمات دولت الکترونیک و به منظور تسریع و تسهیل امور مربوط به سیستم حضور و غیاب ،از ابتدای شهریور ماه زیر سیستم مرخصی/ماموریت در سامانه وب حضور و غیاب راه اندازی گردید.

با اجرایی شدن سیستم انجام مراحل درخواست مرخصی / ماموریت / تکمیل ورود و خروج ناقص توسط همکاران انجام و تایید آن توسط معاونین و مدیران کل در سامانه مذکور انجام می پذیرد .

آدرس ورود به سامانه از طریق آیکون سیستم وب حضور و غیاب در قسمت خدمات فناوری اطلاعات سایت امکان پذیر است.