ابلاغ شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی

"شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی به همراه "گزارشنامه فعالیت های فرهنگی،آموزشی، پژوهشی و اجرایی" از سوی وزیر علوم تحقیقات و فناوری ابلاغ شد.

شایان ذکر است گزارشنامه اصلاح شده ترفیع و فرم های وتویی آن نیز متعاقبا برای اعضای هیئت علمی ارسال  و از تاریخ 95/10/1 بررسی گزارشنامه ترفیع اعضای هیئت علمی مطابق آیین نامه ارتقای جدید انجام خواهد شد.
شیوه نامه و گزارش نامه ذکر شده در بخش اطلاعیه ها و بخشنامه ها نیزقابل دسترسی است.