تدوین و ابلاغ برنامه های سال 1395

مطابق جدول زمان بندی کار تدوین برنامه عملیاتی سال 1395 دفاتر و واحدهای تابعه سازمان که از اواسط دی ماه سال 1394 آغاز شده بود پس برگزاری جلسات متعدد ، نسخه نهائی آن در اسفند ماه  با حضور ریاست محترم سازمان و سایر اعضای محترم شورای برنامه ریزی تصویب  به دفاتر مربوطه ابلاغ گردیده است. 

در حال حاضر همکاران بنده در حال تغذیه اطلاعات در سیستم مکانیزه پایش می باشند . شایان ذکر است  نهادینه شدن فرهنگ حرکت در چارچوب برنامه درسطوح مختلف  سازمان پژوهش به عنوان دستاوردی بزرگ ونقطه قوت می باشد که  علاوه بر حذف برخی  از امور موازی وطولانی مدت ، با عث انجام دقیق وبه موقع بسیاری از فعالیتهای سازمانی شده است.  

نظر دهید