بخشنامه شماره 25626/54مورخ 19/2/1395

  به نام خدا

ذیحساب و مدیر کل امور مالی

مدیر کل امور مالی

ذیحساب

مدیر امور مالی

با سلام و احترام

در راستای انجام تکالیف قانونی مندرج در ماده (103) و (137) قانون محاسبات عمومی کشور، مقتضی است نسبت به تهیه لوح فشرده حاوی اطلاعات مربوط به صورت توزیع حوالجات اعتبارات هزینه ای، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات اختصاصی آن دستگاه اجرایی به تفکیک برنامه / طرح / ردیف / فصل و گیرندگان وجه بر حسب ردیف دستگاه ابلاغ دهنده (موضوع ماده (75) قانون مذکور) با فرمت صفحه گسترده (Excel) که نمونه آن در پورتال اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری به آدرس Tamarkoz.mfa.ir موجود می باشد، اقدام و مراتب را برای بارگذاری در سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (سناما) حداکثر تا پابان خردادماه سال جاری به اداره کل یاد شده ارسال نمایید.

سیدرحمت اله اکرمی

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور

 

http://tamarkoz.mefa.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=b9c0e91c-a926-4d46-...

كليدواژه: