بخشنامه ثبت نام اسکان تابستانی مجتمع های رشد

بخشنامه ثبت نام اسکان تابستانی مجتمع های رشد به شماره 6518 مورخ 95/4/13  صادر و ارسال گردید.

برای ثبت نام بر روی آدرس http://saf.roshd.ir کلیک نمائید.

كليدواژه: