ویزیت رایگان اعضای سازمان توسط پزشک داخلی و عمومی

 در اجرای طرح نظام جامع  رفاهی سازمان و در بخش برنامه های درمانی ، روز شنبه مورخ 95/11/2 با حضور پزشک داخلی و عمومی  تعدادی از همکاران محترم  سازمان، به صورت رایگان توسط معاینه و  ویزیت شدند.
حضور ایشان در محل اداره کل امور اداری و پشتیبانی سازمان (طبقه ششم ساختمان شهید قرنی ) با استقبال خوب همکاران مواجه گردید. مراجعان علاوه بر امور معاینه در صورت نیاز به مراکز آزمایشگاهی نیز معرفی و یا تمدید دارو برای آنان نیز انجام شد. حضور پزشک معالج هزینه ای برای سازمان در بر نداشته و این برنامه با حضور داوطلبانه پزشک گرامی انجام می پذیرد.
در صورت ادامه استقبال همکاران، حضور ایشان تداوم خواهد یافت.