صدور بیمه نامه شخص ثالث وبدنه خودرو

براساس قرارداد منعقده فیمابین شرکت بیمه معلم واین سازمان ،امکان صدور بیمه اتومبیل (شخص ثالث وبدنه )برای کلیه وسائط نقلیه اداری سازمان وخودروهای سواری کارکنان از طریق شرکت فوق الذکر نیز فراهم گردید. در این باره موارد زیرقابل ذکر است :

1-صدور بیمه نامه های بدنه وشخص ثالث برای کلیه وسائط نقلیه اداری سازمان وخود روهای سواری شخصی ،وانت بار دو کابین شخصی با ظرفیت یک تن وموتور سیکلت مستندا متعلق به کارکنان شاغل وبازنشسته سازمان وافراد تحت تکفل ایشان شامل پدر، مادر ،همسر وفرزندان تحت تکفل امکان پذیر است .

توضیح اینکه هر کارمند شاغل یا بازنشسته صرفا می تواند بابت دو دستگاه خود رو از تسهیلات این قرارداد استفاده نماید.

2-صدور بیمه نامه حسب معرفی نامه کتبی کارکنان وتایید کسر از حقوق توسط مدیریت محترم  طرح وبرنامه وامور مالی با درج  آن در فرم مربوط( به منظور پرداخت حق بیمه  طی حداکثر 8 "هشت" قسط ماهانه )،انجام می پذیرد. (فرم مربوط را از مسئول محترم مربوط در امور مالی دریافت نمایید ).

3- حق بیمه بر اساس تعرفه های جاری صنعت بیمه کشور ودستورالعمل های صادره مدیریت بیمه های اتومبیل تعیین واعلام می گردد.

 ضمنا با هماهنگی به عمل آمده با شرکت بیمه معلم ,نماینده بیمه گر (مجری )جهت صدور بیمه نامه های درخواستی نمایندگی   896  به نشانی خیابان شهید  سپهبد قرنی ،اراک غربی پلاک 64 واحد7  تعیین شده است.

كليدواژه: