تمدید مهلت ثبت نام تک کارت هوشمند فرهنگیان

 پیرو  بخشنامه شماره 20528 مورخ  94/11/5 (به پیوست) موضوع درخواست  وضرورت ثبت اطلاعات همکاران محترم سازمان در سامانه جامع فرهنگیان به منظور صدور کارت واحد هوشمند، وبا عنایت به تمدید مهلت ثبت نام از سوی وزارت متبوع تاتاریخ 95/5/31 ، همکاران محترم می توانند با مراجعه به نشانی   http://profile.medu.ir نسبت به ثبت و تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایند.

فایل ضمیمه: