تمدید قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ

به استناد نامه واصله ازسوی صندوق بازنشستگی کشور،طی قرارداد جدید بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان وافراد تحت تکفل آنان ووظیفه بگیران  مشترک صندوق بازنشستگی کشوری با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ از تاریخ 95/6/1لغایت 96/5/31 منعقد شده است.
لطفا ضمن مطالعه دقیق (بخشنامه پیوست) با مراجعه به سامانه صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی www.cspf.ir  اطلاعات بیمه ای  خودرا دریافت نموده ودر خصوص کاهش یا افزایش نفرات ویا سایر درخواست های مرتبط با بیمه تکمیلی درمان در مهلت مقرر اقدام نمایید.
موضوع فوق قبلا از طریق بخشنامه اداری به دفاتر سازمان وهمچنین از طریق  سامانه  پیامکی از سوی اذاره امور رفاه وتعاون سازمان به آگاهی عزیزان بازنشسته که اطلاعات آنان در دسترس می باشد،رسیده است.

فایل ضمیمه: