برگزاری سومین جلسه کمیته سلامت و ورزش کارکنان سازمان

سومین جلسه کمیته امور سلامت و ورزش سازمان با موضوعیت "بهداشت روان وراه های ارتقای آن در سازمان" و همچنین "بررسی نحوه برگزاری اردوی یک روزه برای خواهران در زمستان جاری" با حضور اعضا در محل اداره کل امور اداری وپشتیبانی سازمان برگزار شد. موضوع بهداشت روان و راه های ارتقای آن که برای اولین بار در این کمیته مطرح شد ,به لحاظ اهمیت موضوع مورد توجه اعضا قرار گرفت و ضمن بحث وگفتگو پیرامون آن برخی از اعضا نظرات مناسب وکاربردی برای ارتقای آن در سازمان ارائه دادند .

برخی از مصوبات جلسه به شرح زیر است: -با هماهنگی ودعوت از افراد صاحب نظر راهکار های مناسب در زمینه ارتقای بهداشت روان در کارکنان شناسایی وتدوین شود و برای کارکنان مورد اجرا قرار گیرد. - به منظور آشنایی با ابعاد گوناگون بهداشت روان ووظایف وبروز رفتار های مناسب عاطفی ومعنوی بین مجموعه کارکنان دوره های آموزشی بهداشت وروان برای کارکنان ومدیران پیشنهاد گردد. -به منظور ارتقای عملکرد ورفتار معنوی کارکنان بخش خدمات ونگهبانان در ارائه بهینه وظایف ,دوره های آموزشی مناسب تدارک واجرا گردد. -به منظور ایجاد محیط آرام در محل خدمت همکاران به ویژه ساختمان مرکزی وساختمان مجاور آن کنترل لازم در پیشگیری از آلودگی صوتی در حین تعمیرات ساختمان ونیز رعایت نظافت اتاقها به ویژه در این ایام صورت پذیرد. -تمهید مقدمات برگزاری اردوی یک روزه برای خواهران با اولویت هایی در انتخاب مرکز مجری با همکاری خواهران عضو کمیته صورت پذیرد. -صدور کارت اعتباری استخر دانشگاه شهید رجایی برای همکاران متقاضی با اطلاع رسانی ودستیابی به آمار مربوط انجام خواهد شد .

با پیگیری موضوعات فوق الذکر از سوی اداره امور رفاه وتعاون سازمان وبا همکاری اعضای محترم کمیته ,مصوبات این جلسه ظرف یک دو ماه آینده عملیاتی واجرا خواهد شد .