برگزاری اردوی یک روزه ورزشی - تفریحی ویژه خواهران شاغل در سازمان

در راستای اجرای طرح نظام جامع رفاهی اعضای سازمان و توجه به سلامت جسم و روح کارکنان، سومین جلسه کمیته امور سلامت و ورزش کارکنان سازمان طرح اردوی یک روزه ورزشی -تفریحی را در بهمن ماه جاری برای خواهران محترم شاغل در سازمان  در  یکی از مراکز دارای امکانات مطلوب ومناسب  را مصوب نمود.
با بررسی  های به عمل آمده  توسط اعضای کمیته مذکور، مجموعه ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای برگزاری این اردوی یک روزه انتخاب شد.این اردو  در روز سه شنبه مورخ 95/11/5 با حضور تعداد40  نفر از خواهران در سالن های ورزشی دانشگاه  با برنامه های متنوع ورزشی برگزار گردید.
با نظر سنجی به عمل آمده از خواهران شرکت کننده در این برنامه , رضایت نسبی و مطلوب از اجرای این برنامه وجود داشته و شرکت کنندگان خواستار ادامه برگزاری این قبیل برنامه ها می باشند.