بخشنامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان،جانبازان و خانواده معظم شهدا

 بخشنامه شماره 730/138005/5 مورخ 95/8/4  معاونت توسعه منابع و پشتیبانی وزارت متبوع  به انضمام مصوبه شماره 78266/ت53287 مورخ 95/6/31  هیات محترم وزیران در خصوص تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان ،جانبازان و خانواده معظم شهدا  طی بخشنامه شماره 15744 مورخ 95/8/9 اداره کل اموراداری و پشتیبانی به دفاتر سازمان جهت اطلاع و بهره برداری ارسال شد. خواهشمند است همکاران محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر  مفاد بخشنامه مذکوررا مطالعه نمایید.