انجام ویزیت رایگان به فرهنگیان دارای بیمه درمان تکمیلی در درمانگاه های فرهنگیان

با عنایت به هماهنگیهای به عمل آمده از سوی وزارت متبوع  با شرکت آتیه سازان حافظ  مقرر گردید خدمات ویزیت درمانگاه های فرهنگیان سراسر کشوربرای تمامی فرهنگیان شاغل تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی به صورت رایگان ارائه گردد.
ضمن آرزوی سلامت برای همکاران گرامی وخانواده  محترم آنان در صورت نیاز اقدام لازم معمول فرمایید .

كليدواژه: