انجام تست بینایی سنجی کارکنان سازمان پژوهش و برنانه ریزی آموزشی

در راستای طرح جامع رفاهی و توجه به سلامت اعضای سازمان براساس هماهنگی به عمل آمده بامرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر، تست بینایی سنجی برای کلیه کارکنان در محل سازمان ازتاریخ 14/11/96 لغایت18/11/96 برگزارگردید. در این طرح افراد دارای مشکل بینایی و یا نیازمند عینک شناسایی گردیده و به اطلاع آنها رسید.

نظر دهید