اعلام تداوم و استمرار پوشش بیمه درمان تکمیلی کارکنان وخانواده با شرکت آتیه سازان حافظ

طی نامه شماره 14993 مورخ 95/8/2 معاونت محترم توسعه منابع وپشتیبانی سازمان ,به پیوست بخشنامه شماره  730/113000/9مورخ 95/7/19معاونت محترم مدیریت وپشتیبانی وزارت متبوع در خصوص تمدید واستمرار پوشش بیمه درمان تکمیلی ،فیمابین وزارت آموزش وپرورش وشرکت آتیه سازان حافظ با همکاری شرکت بیمه معلم که  از تاریخ 95/7/1 اجرایی شده ،ارسال می گردد.
خواهشمند است شیوه نامه پیوست را به دقت مطالعه فرمایید.
خاطر نشان می سازد :
1- کلیه همکاران وافراد تحت پوشش آنان که در دوره یک ساله قبل تحت پوشش بیمه فوق الذکر بوده اند از تاریخ 95/7/1 کماکان تحت پوشش صندوق درمان خواهند بود. ومی توانند طبق روال گذشته از خدمات درمانی مراکز طرف قرارداد بهره مند گرند.
2-همکارانی که تا کنون عضو این بیمه نبوده اند واز تاریخ 95/7/1 تمایل  به عضویت وبهره مندی از پوشش درمان تکمیلی را دارند می توانند فرم مربوطه (نمونه پیوست می باشد )را تکمیل نموده وحداکثر تا تاریخ 95/8/5 به اداره امور رفاه وتعاون  این اداره کل تحویل نمایند.تا تحت پوشش خدمات و تعهدات صندوق درمان فرهنگیان قرار گیرند.
3-در صورت تمایل به انصراف هریک از کارکنان از ادامه پوشش درمان تکمیلی،نسبت به تکمیل فرم مربوطه (نمونه پیوست می باشد)،اقدام وآنرا به همراه هولوگرام تا تاریخ 95/8/5 به اداره امور رفاه وتعاون این اداره کل  تحویل نمایند.
در ضمن برای اطلاع از جدول تعهدات کارکنان شاغل( رسمی ,پیمانی وقراردادی )وافراد تبعی مشمول ، ونیز تعهدات والدین غیر تحت تکفل کارکنان( رسمی ,پیمانی وقراردادی )ونیز همسر کارکنان اناث (رسمی ,پیمانی وقراردادی )، به جداول  پیوست مراجعه نمایید.