نحوه اعمال مدارک تحصیلی دانشگاهی کارکنان

 پیرو بند 2 بخشنامه شماره 8012 مورخ 94/5/6 در خصوص نحوه اعمال مدارک تحصیلی دانشگاهی کارکنان و با عنایت به مصوبه جلسه بیست وپنجم هیئت اجرایی منابع انسانی سازمان  مورخه 95/2/26  بدین وسیله به اطلاع می رساند؛ مطابق تبصره 2 ماده 49  آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی، اعمال مدرک تحصیلی در صورتی که مرتبط با رشته شغلی اعضاء باشد مورد پذیرش و اقدام مقتضی قرار خواهد گرفت.

 برهمین اساس و به منظور جلوگیری از تبعات احتمالی عدم پذیرش مدارک تحصیلی کارکنان پس از فراغت از تحصیل، لازم است همکارانی که تمایل به ادامه تحصیل دارند، نسبت به تکمیل کاربرگ (فرم)پیوست اقدام و پس از اخذ تاییدیه ،دفتر مربوط، مراتب توسط  اداره کل امور اداری و پشتیبانی در هیئت اجرائی طرح وپس ازتصویب، برای ثبت نام و ادامه تحصیل در مراکز آموزش عالی و دانشگاهها اقدام نمایند. شایان ذکر است در صورت عدم تصویب، مسئولیت تبعات آن برعهده فرد ذینفع خواهد بود.

 خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی به اطلاع همکاران آن دفتر  رسانده شود.