مهلت ثبت نام تک کارت هوشمند برای فرهنگیان

پیرو بخشنامه شماره 20528 مورخ 94/11/5 و اطلاع رسانی های قبلی در خصوص صدور کارت واحد (تک کارت )هوشمند برای انجام کلیه امور اداری / مالی / رفاهی و ... فرهنگیان بدین وسیله به استحضار می رساند همکاران قراردادی کار معین /رسمی / پیمانی که تا کنون موفق به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع فرهنگیان برای صدورکارت مذکور نشده اند مقتضی است حداکثر تا تاریخ 95/9/17 با مراجعه به سایت سامانه جامع فرهنگیان به نشانی اینترنتی http:// profile.medu.ir  نسبت به ثبت اطلاعات خود در سامانه مذکور اقدام فرمایند .

شایان ذکر است کارت یاد شده به عنوان کارت شناسایی کارکنان وزارت آموزش و پرورش (با هماهنگی و همکاری مرکز حراست وزارت متبوع) محسوب خواهد شد لذا تکمیل اطلاعات برای صدور کارت الزامی می باشد .

كليدواژه: