معاونین قبلی

سید حسین طلایی

از سال 1393 تا 1397

سید نصرت‌الله فاضلی

از سال 1387 تا 1393

 ابراهیم آقاخانی

از سال 1382 تا 1387

مهدی نوید

از سال 1378 تا 1382

 

عباس خرمی

از سال 1375 تا 1378

سید احمد حسینی

از سال 1370 تا 1375