نشست صمیمی با کارکنان اداره کل نظارت برنشروتوزیع موادآموزشی

نشست صمیمی ریاست محترم سازمان پژوهش آقای دکتر محمدیان با مدیرکل نظارت برنشروتوزیع موادآموزشی سرکارخانم نیک روش ؛ کارشناسان و همکاران آن دفتر مورخ 95/7/12