نشست " آموزش و پرورش از نهاد آموزشی تا نهاد فرهنگی و تربیتی"