آشنایی با معاونت توسعه منابع و پشتیبانی

نام: اسداله    نام خانوادگی: مرتضایی  

تاریخ تولد:   

محل کار: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی- معاونت توسعه منابع و پشتیبانی

شماره تماس محل کار:  88848813

نشانی پست الکترونیکی:

سوابق شغلی

1- معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی