الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران(مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری)